Windows环境下dig工具的安装及使用

发布时间:2023-05-25 09:20 来源:西部 阅读:93 作者:西部数码 栏目: 虚拟主机 欢迎投稿:712375056

系统运维

Dig 工具全称为域名信息搜索器(Domain
Information Groper),能够显示详细的dns查询过程,是一个非常强大的DNS故障诊断工具。一般Linux和Unix系统都已内置了该功能,但是在Windows环境中只有nslookup工具,下面我来介绍一下如何在Windows环境下安装Dig工具。

下载Dig工具安装包Bind

进入以下FTP镜像站点,下载最新版的bind安装包:

https://www.56dr.com/host/

根据自己系统下载对应的安装包

32位系统下载:BIND9.11.2.x86.zip

64位系统下载:BIND9.11.2.x64.zip

本文以win7 64位系统为例:

解压 BIND9.11.2.x64.zip,双击 vcRedist_x64.exe (如果是
    32 位,则文件名为 vcredist_x86.exe)安装 Microsoft Visual C 2012 Redistribution。

将 dig.exe
    也复制至 C:\\Windows\\System32\\ 目录下

最后再将解压后所有的 dll
    文件复制至 C:\\Windows\\System32\\ 目录下。如下图所示:

安装完成,使用命令“dig -version”命令查看验证dig工具版本

 

 

Dig工具的简单实用

我们可以直接实用”dig 域名“的方式直接进行DNS查询 eg: dig www.geekeden.net

默认情况下,dig进行DNS查询的DNS服务器为电脑本机设置的DNS,如下图示(我本机DNS设置为192.168.88.1):

可以在C:\\Windows\\System32\\drivers\\etc\\目录下添加一个名为 resolv.conf 的文件,来修改dig查询的服务器。

新建一个txt文本文件,将以下两行复制到txt文本文件中:

nameserver114.114.114.114

nameserver 8.8.8.8

保存txt文件名称为resolv,并将其拓展名改为conf。此时dig的查询DNS就该成了114.114.114.114

 

使用dig domain a
trace命令,查看该详细的DNS查询过程

 

C:\\Users\\Administrator>dig www.geekeden.net a trace

 

; <<>> DiG 9.11.2 <<>> www.geekeden.net a trace

;; global options: cmd

.                       418373  IN     
NS      j.root-servers.net.

.                       418373  IN     
NS      i.root-servers.net.

.                       418373  IN     
NS      c.root-servers.net.

.                       418373  IN     
NS      f.root-servers.net.

.                       418373  IN     
NS      d.root-servers.net.

.                       418373  IN     
NS      a.root-servers.net.

.                       418373  IN     
NS      h.root-servers.net.

.                       418373  IN     
NS      m.root-servers.net.

.                       418373  IN     
NS      b.root-servers.net.

.                       418373  IN     
NS      l.root-servers.net.

.                       418373  IN     
NS      e.root-servers.net.

.                       418373  IN     
NS      k.root-servers.net.

.                       418373  IN     
NS      g.root-servers.net.

.                       518398  IN     
RRSIG   NS 8 0 518400
20170910050000 201

70828040000 15768 .
JeeYDB3PtC7VL/h7YEnBSPfdf/0JZPpc9fiOCGJizDyaBuoutXB4jbjj 6Ay

E0uBQyM3EhjgFhAtS3aAnqNk5Oh9Na7L7dlzLO9 nFHEGeYmJ67dn
fNTdaFMMKM9c0976IuxSAg1R1/

XMTVuXydhbUsmJ9FnTbcuwX9eZLy6J
IfSA6FcCr6e0XTy4 dfgOJQ96LPyCduHejcfgvKM9zcAB7vvR

7RGGF2W
V/Y8xvbZ8NHaiKm4vc25Ws3BZBPPsQp5FUn13orBWOwHWEp9YYoP ivb P6vJtPEcbUmNUt0

OHBU9kddAkQLWAGFI9h3fHV1SW6pvJYcXgItj0CIg hZlvYQ==

;; Received 1097 bytes from
114.114.114.114#53(114.114.114.114) in 85 ms

 

net.                    172800  IN     
NS      e.gtld-servers.net.

net.                    172800  IN     
NS      f.gtld-servers.net.

net.                    172800  IN     
NS      m.gtld-servers.net.

net.                    172800  IN     
NS      i.gtld-servers.net.

net.                    172800  IN     
NS      j.gtld-servers.net.

net.                    172800  IN     
NS      b.gtld-servers.net.

net.                    172800  IN     
NS      a.gtld-servers.net.

net.                    172800  IN     
NS      c.gtld-servers.net.

net.                    172800  IN     
NS      k.gtld-servers.net.

net.                    172800  IN     
NS      h.gtld-servers.net.

net.                    172800  IN     
NS      l.gtld-servers.net.

net.                    172800  IN     
NS      g.gtld-servers.net.

net.                    172800  IN     
NS      d.gtld-servers.net.

net.                    86400   IN     
DS      35886 8 2
7862B27F5F516EBE196804

44D4CE5E762981931842C465F00236401D 8BD973EE

net.                    86400   IN     
RRSIG   DS 8 1 86400
20170910050000 2017

0828040000 15768 .
HVJYrTdcnXItAjsnQcaqGyGWQIQZADrN0QGu1Il9l13ivRX4YSB8uh21 WI3E

SQ2K/p958IT9x9YLKWgNDI2B9tohtudt1m9DF2J 99XQFmDpS2io
dcpQhUE 4DQNgnIP4Yf/KdkoD a

jWcNuH9aB15YXd FlEe5rDPcfNFoy
gqnmCvIzkmSov7ZXff/WZwLg3sXe4UZi1ZzcWVkNYQBZgbWkgh

bvd dJ
82PpelYDRWuqtQ0R9M9pKRob7bOG4ztutoU0yhG6Z/f zZWT4niqVZ9 318CYIdPIzMhu/Nl

SfFOCsKzprcDc ONgLI3flSpthzkTDmErGte7OKN qgXbvw==

;; Received 1173 bytes from
198.41.0.4#53(a.root-servers.net) in 64 ms

 

geekeden.net.           172800  IN     
NS      ns13.domaincontrol.com.

geekeden.net.           172800  IN     
NS      ns14.domaincontrol.com.

A1RT98BS5QGC9NFI51S9HCI47ULJG6JH.net. 86400 IN
NSEC3 1 1 0 – A1RUUFFJKCT2Q54P78F

8EJGJ8JBK7I8B 
NS SOA RRSIG DNSKEY NSEC3PARAM

A1RT98BS5QGC9NFI51S9HCI47ULJG6JH.net. 86400 IN
RRSIG NSEC3 8 2 86400 20170902051

148 20170826040148 57899 net.
gbP3l7TwhZFfdWLW2N8rpIyExllbjb4loGwGaEG3StDUOoKgcZ

Z/fnUS
gd3V 5PeHXosHrzvjFsJy4zdIDMzibN TK33OpQHN5l2iLXDzbZh8w7P umZRuWZy6Vqp1NJB

it6w21SB0LglKJVV1lqRV8NjFWynjSUpPfp KfH7 YQM=

GSP53AEBTJ5D8AQS3150GCSFUS0VNNVL.net. 86400 IN
NSEC3 1 1 0 – GSPDAIMIF0NGHBI72P3

VL0QCD49V4L1R 
NS DS RRSIG

GSP53AEBTJ5D8AQS3150GCSFUS0VNNVL.net. 86400 IN
RRSIG NSEC3 8 2 86400 20170901050

959 20170825035959 57899 net.
nJCGE/XKI9xUR/I8QkZZU5BdhfFyQDM2N0gQhR 8JxFfY aX1I

TcF/Da
LgEYA66c3Bvrpv7LfJXScE1OK1G9w2Shs03M CgnH837H6S2ARgSDr0R fIUurwUNPozcArBf

OxTT HSn66mFn96xwC0k8f7QDVw7SQqDHmLj02qF ORs=

;; Received 673 bytes from
192.52.178.30#53(k.gtld-servers.net) in 102 ms

 

www.geekeden.net.       3600   
IN      CNAME   geekeden.net.

geekeden.net.           600     IN     
A       148.66.136.214

geekeden.net.           3600    IN     
NS      ns13.domaincontrol.com.

geekeden.net.           3600    IN     
NS      ns14.domaincontrol.com.

;; Received 130 bytes from
216.69.185.7#53(ns13.domaincontrol.com) in 62 ms

 

 

C:\\Users\\Administrator>

 

本文原始链接:https://www.56dr.com/host/

更多原创内容请访问极客乐园网站:www.geekeden.net

更多关于云服务器域名注册虚拟主机的问题,请访问特网科技官网:www.56dr.com

免责声明:本站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、来自本网站内容采集于网络互联网转载等其它媒体和分享为主,内容观点不代表本网站立场,如侵犯了原作者的版权,请告知一经查实,将立刻删除涉嫌侵权内容,联系我们QQ:712375056,同时欢迎投稿传递力量。